Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Adresaci

„Wakacje integracji”

Adresatami projektu jest społeczność wiejska gminy Kożuchów. Gmina Kożuchów zamieszkiwana jest przez ok. 16,5 tyś mieszkańców. Adresatami bezpośrednimi zadania są dzieci i młodzież w wieku od 8 do 16 lat (na podstawie rekrutacji grupa zostanie bardziej "spójna" w zakresie wieku średnia wieku 13-16 lat, jednakże w swoich założeniach nie chcemy, aby kryterium wieku było barierą dla uczestników), zamieszkujące na obszarze gminy Kożuchów (województwo: lubuskie, powiat: nowosolski). Istnieje możliwość uczestnictwa w projekcie osób młodszych (minimalnie 6 lat) lub starszych (maksymalnie do 18 roku) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Projekt adresujemy do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich – wsie Książ Śląski, Studzieniec (byłych tzw. wiosek po PGR-owskich), gdzie występuje stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia i ubóstwa społecznego. W miarę możliwości miejsc na obozie rekrutację prowadzić będziemy również w innych wsiach gminy Kożuchów. W etapie przygotowań do obozu dla dzieci i młodzieży, chcemy w proces promocji, rekrutacji i logistyki zaangażować jak najwięcej mieszkańców i lokalnych organizacji pozarządowych. Podczas rekrutacji będziemy również zwracać uwagę na zainteresowania młodych osób działalnością prospołeczną, aktywnością oraz zaangażowaniem w życie swojej wspólnoty, co ma być dodatkowym aspektem rekrutacji w kontekście zajęć edukacyjnych jakie projekt ze sobą niesie. Dzieci i młodzież z terenów wiejskich ma utrudniony dostęp do wielu form aktywności: sportowej, rozwoju kulturalno-oświatowego, a także w okresie wakacyjnym do wszelakich form zagospodarowania ich czasu wolnego i dlatego chcemy rekrutować uczestników z tego obszaru, co dodatkowo uzasadniliśmy w pkt. dotyczącym wskazania potrzeb realizacji zadania.

 

Adresaci projektu to dzieci i młodzież z rodzin w których często warunki życia nie pozwalają rodzicom zapewnić potrzeby, na które odpowiada projekt, którzy chcieli by aby w/w potrzeby zostały im zaspokojone. W projekcie udział wezmą młodzi mieszkańcy, którym będzie odpowiadał zaproponowany przez nas program i realizowane podczas projektu zajęcia, mające również na celu ich samorozwój i rozwinięcie pasji oraz zainteresowań.

Specyfikacja ogólna/podstawowa grupy docelowej dla obozu:
- uczniowie szkół - dzieci i młodzież od 8 do 16 roku życia (rocznikowo, a w uzasadnionych przypadkach od 6 do 18 lat), będący mieszkańcami województwa lubuskiego, gminy Kożuchów, przede wszystkim terenów wiejskich, w tym spełniający przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. osoby z rodzin niewydolnych finansowo, w trudnej sytuacji finansowej lub materialnej;
2. osoby z rodzin zagrożonych patologią;
3. osoby zagrożone alienacją społeczną, samotnością, wyobcowaniem;
4. osoby w innej uzasadnionej trudnej sytuacji ekonomicznej lub rodzinnej.
5. osoby nie spełniające kryteriów określonych w pkt. 1 - 4, w zakresie sytuacji ekonomicznej, uczestniczące ze względu na zrównoważony rozwój, a tym samym integracje i przeciwdziałanie rozwarstwieniu społecznemu na wsiach.

W projekcie istnieje możliwości uczestnictwa dzieci i młodzieży z terenów miasta Kożuchów, tego typu zgłoszenia będą rozpatrywane indywidualnie, jednakże nie zamykamy jednoznacznie możliwości uczestnictwa dzieci zamieszkałych poza obszarami wiejskimi – w mieście Kożuchów do skorzystania z proponowanej formy aktywnego zagospodarowania czasu wolnego podczas wakacji.

Ostatecznie chcemy projektem objąć:
- 34 osoby (dzieci i młodzież) - uczestnicy rekrutowani na obóz,
- ok. 100 osób uczestników dwóch spotkań promocyjno-integracyjnych i ewaluacyjnych – mieszkańców wsi Książ Śląski i Studzieniec – aspekty integracji środowiska lokalnego,
- 4 - osób wolontariusze bezpośredni w projekcie ( w tym kadra zarządzająca – podnoszenie kwalifikacji jako osób objęte zadaniem),
- 2 – osoby wolontariusze prowadzący zajęcia na wydarzeniach integracyjnych
- 4 osoby kadra obozu – podniesienie kwalifikacji,
- 2 osoby kadry zarządzającej ze strony stowarzyszenia - podniesienie kwalifikacji,
- 3 - organizacje z którymi będziemy współpracować podczas obozu będą to m.in..: partnerzy formalni i nieformalni: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kożuchowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Studzieńca, Rada Sołecka wsi Książ Śląski.