Stowarzyszenie Czarna Struga

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cel projektu

„Wakacje integracji”

WSPOMAGANIE INTEGRACJI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW ORAZ POMOC RODZINOM Z TZW. GRUPY RYZYKA Z WYKORZYSTANIEM NABYTEJ JUŻ WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, PARTYCYPACJI I WOLONTARIATU, POPRZEZ ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ INTEGRACYJNYCH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W FORMIE DWÓCH SPOTKAŃ PROMOCYJNO - INTEGRACYJNYCH I DWÓCH SPOTKAŃ EWALUACYJNO - KONTYNUACYJNYCH ORAZ ORGANIZACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY AKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO (BEZ OBCIĄŻANIA RODZIN UCZESTNIKÓW KOSZTAMI), POPRZEZ ORGANIZACJĘ SPOTKAŃ INTEGRACYJNYCH I 8-DNIOWEGO OBOZU DLA CO NAJMNIEJ 34 DZIECI I MŁODZIEŻY, W RAMACH KTÓREGO ODBĘDĄ SIĘ ZAJĘCIA EDUKACJI POZAFORMALNEJ Z ZAKRESU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, ZAJĘCIA SPORTOWE I REKREACYJNO-TURYSTYCZNE - CO JEST ODPOWIEDZIĄ NA ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY SPOŁECZNOŚCI I MA ZAPEWNIĆ DZIECIOM I MŁODZIEŻY INTEGRACJĘ RÓWIEŚNICZĄ W FORMIE AKTYWNEGO ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO, A W KONSEKWENCJI PROWADZIĆ W NASZEJ SPOŁECZNOŚCI DO WYRÓWNANIA SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY, KREOWANIA POSTAW PROOBYWATELSKICH I BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ WPŁYNĄĆ POZYTYWNIE NA PROCES INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODOWISKA LOKALNEGO, PROMOCJĘ WOLONTARIATU, INICJATYWY LOKALNEJ, SPORTU I KULTURY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW TERENÓW WIEJSKICH OBJĘTYCH PROJEKTEM.