Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nasze Cele

Drukuj PDF
 1. Celem Stowarzyszenia jest:

a.       prowadzenie dzialalnosci charytatywnej,

b.      wspieranie dzieci i mlodziezy oraz rodzin w trudnej sytuacji zyciowej,

c.       prowadzenie dzialan pomocy dla osob ubogich, niewydolnych finansowo i w trudnej sytuacji zyciowej,

d.      prowadzenie dzialan z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych i innych uzaleznien oraz organizowanie i prowadzenie swietlic socjoterapeutycznych, opiekunczo-wychowawczych oraz srodowiskowych dla swiadczenie roznego rodzaju pomocy dzieciom i mlodziezy ze srodowisk zagrozonych wykluczeniem spolecznym,

e.       propagowanie idei wolontariatu.

f.       dzialalnosc edukacyjna i kulturalna,

g.      aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy,

h.      aktywne wlaczanie w inicjatywy spoleczne osob zagrozonych wykluczeniem spolecznym,

i.        organizacja wypoczynku aktywnego,

j.        pomoc socjalna,

k.      inspirowanie, pobudzanie, wdrazanie i wspomaganie inicjatyw spolecznych,

l.        aktywizacja spoleczna i zawodowa,

m.    integrowanie srodowiska lokalnego,

n.      propagowanie zdrowego trybu zycia,

o.      reprezentowanie waznych interesow spolecznych grup mieszkancow w stosunku do administracji samorzadowej i rzadowej oraz wobec innych instytucji,

p.      propagowanie sportu masowego i kultury fizycznej,

  1. dzialalnosc na rzecz ochrony srodowiska,
  2. wzmacnianie wiezi miejscowej ludnosci, pielegnowanie  jej tradycji,
  3. dzialalnosc profilaktyczna zwiazana z patologiami spolecznymi,
  4. dzialalnosc na rzecz tworzenia i rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego,
  5. dzialania na rzecz propagowania dostepu do sieci Internet.