Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Statut

Drukuj PDF

Zalacznik nr 4

Statut Stowarzyszenia Czarna Struga

Rozdzial I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenia Czarna Struga, zwane dalej Stowarzyszeniem, dziala na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowien niniejszego statutu.

 

2. Stowarzyszenie moze uzywac nazwy skróconej SCS, wlasnych symboli i oznaczen  oraz  moze uzywac odznak i pieczeci zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

 

§ 2

 

Siedziba Stowarzyszenia jest Ksiaz Slaski.

 

§ 3

 

1. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzglednieniem gminy Kozuchów i województwa lubuskiego.

 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie moze prowadzic dzialania poza granicami kraju na terenie innych panstw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowosc prawna i  powolane jest na czas nieokreslony.

 

§ 5

Stowarzyszenie wspólpracuje z krajowymi, zagranicznymi i miedzynarodowymi organizacjami pozarzadowymi i innymi instytucjami. Moze pozostawac czlonkiem tych organizacji na zasadach pelnej autonomii.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie opiera swoja dzialalnosc na pracy spolecznej czlonków. Do prowadzenia swoich dzialan moze zatrudniac pracowników oraz powolywac biura.

 

 

Rozdzial II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. prowadzenie dzialalnosci charytatywnej,
 2. wspieranie dzieci i mlodziezy oraz rodzin w trudnej sytuacji zyciowej,
 3. prowadzenie dzialan pomocy dla osób ubogich, niewydolnych finansowo i w trudnej sytuacji zyciowej,
 4. prowadzenie dzialan z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych uzaleznien oraz organizowanie i prowadzenie swietlic socjoterapeutycznych, opiekunczo-wychowawczych oraz srodowiskowych dla swiadczenie róznego rodzaju pomocy dzieciom i mlodziezy ze srodowisk zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
 5. propagowanie idei wolontariatu,
 6. prowadzanie instytucji pomocy spolecznej,
 7. dzialalnosc edukacyjna i kulturalna,
 8. aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i mlodziezy i organizacja wypoczynku aktywnego,
 9. aktywne wlaczanie w inicjatywy spoleczne osób zagrozonych wykluczeniem spolecznym,
 10. podtrzymywania tradycji narodowej, pielegnowania polskosci oraz rozwoju swiadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu zycia,
 12. pomoc socjalna,
 13. inspirowanie, pobudzanie, wdrazanie i wspomaganie inicjatyw spolecznych,
 14. aktywizacja spoleczna i zawodowa,
 15. integrowanie srodowiska lokalnego i dzialanie na rzecz wzmacniania wiezi miedzyludzkich i miedzypokoleniowych.
 16. reprezentowanie interesów spolecznych grup mieszkanców w stosunku do administracji samorzadowej i rzadowej oraz wobec innych instytucji,
 17. propagowanie sportu masowego i kultury fizycznej,
 18. dzialania na rzecz osób niepelnosprawnych,
 19. podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz swiatowej,
 20. upowszechnianie i ochrona wolnosci i praw czlowieka oraz swobód obywatelskich, a takze dzialan wspomagajacych rozwój demokracji,
 21. dzialania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz dzialalnosc na rzecz równych praw kobiet i mezczyzn,
 22. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i zagrozonych zwolnieniem z pracy;
 23. dzialania na rzecz ksztaltowanie wlasciwego stosunku do srodowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony srodowiska oraz propagowania spraw ochrony srodowiska i poczynan zmierzajacych do zapewnienia tej ochrony,
 24. wzmacnianie wiezi miejscowej ludnosci, pielegnowanie  jej tradycji,
 25. dzialalnosc na rzecz tworzenia i rozwoju spoleczenstwa obywatelskiego,
 26. dzialania na rzecz propagowania dostepu do sieci internet.

 

2. Stowarzyszenie  nie dziala w celu osiagniecia zysku.

3. Stowarzyszenie przeznacza dochód w calosci na dzialalnosc statutowa.

 

§ 8

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. dzialalnosc charytatywna,
 2. organizowanie akcji wspierajacych  najubozszych mieszkanców,
 3. organizacja zbiórek charytatywnych, akcji pomocowych,
 4. pomoc materialna i doradcza,
 5. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji zyciowej,
 6. tworzenie centrów integracji spolecznej,
 7. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i mlodziezy, szczególnie zajec plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 8. organizowanie wymiany miedzykulturowej i miedzynarodowej, w szczególnosci poprzez organizacje wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 9. rzecznictwo interesów spolecznych  za posrednictwem wladz stowarzyszenia oraz swoich czlonków w organach przedstawicielskich, samorzadowych a takze innych organizacjach spolecznych i partiach politycznych,
 10. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz  w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla mlodziezy niepelnosprawnej i potrzebujacej pomocy,
 11. organizowanie festynów, zabaw integracyjnych, zabaw okolicznosciowych i wszelakich inny form organizacji alternatywnych zgromadzen mieszkanców danej spolecznosci,
 12. podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdzialania bezrobociu, posrednictwa pracy, zatrudniania i przekwalifikowania zawodowego,
 13. prowadzenie dzialalnosci edukacyjno – oswiatowej - organizowanie olimpiad, konkursów, seminariów, kursów, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych,
 14. prowadzenie przedszkoli i zlobków,
 15. wykonywanie zadan zleconych przez organy panstwowe oraz samorzady terytorialne,
 16. prowadzenie dzialalnosci wydawniczej,
 17. prowadzenie dzialalnosci sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej,
 18. tworzenie ogólnodostepnych sieci internetowych,
 19. organizowanie konferencji, seminariów, szkolen i wykladów,
 20. fundowanie stypendiów,
 21. organizowanie róznych form wypoczynku  dla dzieci i mlodziezy, w tym organizacja wypoczynku w okresie wakacyjnym i ferii zimowych,
 22. propagowanie turystycznych walorów regionu poprzez tworzenie sciezek edukacyjnych, szlaków krajoznawczych i informacji turystycznej,
 23. dzialalnosc profilaktyczna zwiazana z patologiami spolecznymi, w tym prowadzenie swietlic integracyjnych, specjalistycznych i  klubów srodowiskowych
 24. realizacji inwestycji w infrastrukture spoleczna i techniczna o uzytku ogólnospolecznym..

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi dzialalnosc odplatna  i dzialalnosc nieodplatna.
 2. Do zakresu dzialalnosci prowadzonej przez stowarzyszenie odplatnie zalicza sie dzialalnosc wymieniona w  § 8 pkt. 1 .
 3. Do zakresu dzialalnosci prowadzonej przez stowarzyszenie nieodplatnie zalicza sie dzialalnosc wymieniona w   § 8 pkt. 1 .

 

Rozdzial III. Czlonkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Czlonkami Stowarzyszenia moga byc osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moze byc jedynie czlonkiem wspierajacym Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie posiada czlonków:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierajacych,
 4. honorowych.

§ 10

 

1. Czlonkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc kazda osoba fizyczna, która zlozy pisemna deklaracje.

2. Przyjecia nowych czlonków dokonuje Zarzad uchwala podjeta nie pózniej niz w ciagu dwóch miesiecy od daty zlozenia deklaracji.

3. Czlonkiem wspierajacym Stowarzyszenia moze zostac osoba fizyczna i prawna deklarujaca pomoc finansowa, rzeczowa lub merytoryczna w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Czlonkiem wspierajacym staje sie po zlozeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwaly Zarzadu podjetej nie pózniej niz w ciagu dwóch miesiecy od daty zlozenia deklaracji.

5. Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia moze byc osoba fizyczna, która wniosla wybitny wklad w dzialalnosc i rozwój Stowarzyszenia.

6. Czlonkiem honorowym staje sie po przyjeciu uchwaly przez Walne Zebranie na wniosek Zarzadu albo co najmniej 6 czlonków Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Czlonkowie zwyczajni maja prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do wladz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form dzialalnosci Stowarzyszenia,
 3. udzialu w zebraniach, wykladach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zglaszania wniosków co do dzialalnosci Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

1. Czlonkowie maja obowiazek przestrzegania statutu i uchwal wladz Stowarzyszenia,

2. Czlonkowie zwyczajni maja obowiazek:

 1. brania udzialu w dzialalnosci Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach czlonków,
 3. regularnego oplacania skladek.

 

§ 13

 

1. Czlonkowie wspierajacy i honorowi nie posiadaja biernego oraz czynnego prawa wyborczego, moga jednak brac udzial z glosem doradczym w statutowych wladzach Stowarzyszenia, poza tym posiadaja takie prawa jak czlonkowie zwyczajni.

2. Czlonek wspierajacy ma obowiazek wywiazywania sie z zadeklarowanych swiadczen, przestrzegania statutu oraz uchwal wladz Stowarzyszenia.

3. Czlonkowie honorowi sa zwolnieni ze skladek czlonkowskich.

 

§ 14

 

1. Czlonkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynaleznosci do Stowarzyszenia zlozonej na rece Zarzadu,

b. wykluczenia przez Zarzad:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z oplata skladek czlonkowskich lub innych zobowiazan, przez okres przekraczajacy dziewiec miesiecy,

- z powodu razacego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowien i uchwal wladz Stowarzyszenia,

- ze wzgledu na brak przejawów aktywnej dzialalnosci na rzecz Stowarzyszenia,

- dzialania na szkode stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu,

d. smierci czlonka lub utraty osobowosci prawnej przez czlonka wspierajacego,

2. Od uchwaly Zarzadu w sprawie pozbawienia czlonkostwa w Stowarzyszeniu przysluguje odwolanie do Walnego Zebrania Czlonków w terminie 14 dni od daty doreczenia stosownej uchwaly. Odwolanie jest rozpatrywane na najblizszym Walnym Zebraniu Czlonków. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdzial IV. Wladze Stowarzyszenia

§ 15

 

Wladzami Stowarzyszenia sa:

a. Walne Zebranie Czlonków,

b. Zarzad,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Zarzad i Komisja Rewizyjna wybierane sa przez Walne Zebranie Czlonków w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosów. Walne Zebranie moze zdecydowac o przeprowadzeniu glosowania tajnego.

2. W razie, gdy sklad Zarzadu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupelnienie ich skladu moze nastapic w drodze kooptacji, której dokonuja pozostali czlonkowie organu, który ulegl zmniejszeniu. W trybie tym mozna powolac nie wiecej niz polowe skladu organu.

 

§ 17

Uchwaly wszystkich wladz Stowarzyszenia zapadaja w glosowaniu jawnym zwykla wiekszoscia glosów, przy obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych czlonków, chyba, ze dalsze postanowienia statutu stanowia inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych wladz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Czlonków

 

§ 19

1. Najwyzsza wladza Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czlonków.

2. Walne Zebranie moze byc zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwoluje Zarzad raz w roku, jako sprawozdawcze, i co piec lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajac czlonków o jego terminie, miejscu i proponowanym porzadku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jesli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwoluje sie zebranie w drugim terminie nie pózniej niz w ciagu miesiaca od dnia zwolania Walnego Zebrania Czlonków.

4. Walne Zebranie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzad:

a. z wlasnej inicjatywy,

b. na zadanie czlonków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby czlonków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostac zwolane przed uplywem 21 dni od daty zgloszenia wniosku lub zadania i obradowac nad sprawami, dla których zostalo zwolane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania nalezy:

 1. okreslenie glównych kierunków dzialania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwolywanie Zarzad i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarzadowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan wladz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwolan od uchwal Zarzadu,
 7. podejmowanie uchwaly o rozwiazaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majatku,
 8. podejmowanie uchwal w sprawie przyjecia czlonka honorowego,
 9. podejmowanie uchwal we wszystkich sprawach niezastrzezonych do kompetencji innych wladz Stowarzyszenia.

Zarzad

§ 21

 

1. Zarzad jest powolany do kierowania cala dzialalnoscia Stowarzyszenia zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania Czlonków i  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnatrz.

2. Zarzad sklada sie z 3 do 5 osób, wybieranych sposród czlonków stowarzyszenia, w tym  przewodniczacego, sekretarza i skarbnika .

3. Zarzad wybiera Walne Zebranie Czlonków w glosowaniu jawnym lub w glosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej jednego czlonka.

4. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie w miare potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal. Posiedzenia Zarzadu zwoluje przewodniczacy.

§ 22

 

1. Do kompetencji Zarzadu nalezy:

a. kierowanie biezaca praca Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwal Walnego Zebrania,

c. zarzadzanie majatkiem Stowarzyszenia (rozporzadzenie prawem lub zaciagniecie zobowiazania do swiadczenia o wartosci powyzej 50.000,00zl. wymaga uchwaly Walnego Zebrania),

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz i dzialanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie czlonków Stowarzyszenia,

g. zwolywanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokosci skladek czlonkowskich.

2. Pracami zarzadu kieruje Przewodniczacy.

3. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Pracy Zarzadu, który okresla kompetencje, charakter i zakres prac poszczególnych czlonków zarzadu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 

1. Komisja Rewizyjna powolana jest do sprawowania kontroli nad dzialalnoscia Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna sklada sie z 3 do 5 osób w tym  przewodniczacego. Komisje Rewizyjna wybiera Walne Zebranie Czlonków w glosowaniu jawnym  lub w glosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej jednego czlonka.

3. Czlonkiem Komisji Rewizyjnej nie moze byc osoba bedaca  czlonkiem  organu zarzadzajacego stowarzyszenia  ani pozostawac z osobami bedacymi czlonkami organu zarzadzajacego stowarzyszenia w zwiazku malzenskim, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub podleglosci sluzbowej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaja sie w miare potrzeb nie rzadziej jednak niz raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwoluje jej przewodniczacy.

 

§ 24

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:

a. kontrola caloksztaltu dzialalnosci Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarzadu, w tym corocznych sprawozdan i bilansu,

c. skladanie sprawozdan na Walnym Zebraniu Czlonków wraz z ocena dzialalnosci Stowarzyszenia i Zarzadu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania czlonków o udzielanie absolutorium Zarzadowi,

e. wnioskowanie o odwolanie Zarzadu lub poszczególnych czlonków Zarzadu w razie jego bezczynnosci,

f. wnioskowanie o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonków.

 

Rozdzial V. Majatek i gospodarka finansowa

§ 25

 

1. Zródlami powstania majatku Stowarzyszenia sa:

a. skladki czlonkowskie,

b. darowizny, zapisy,

c. spadki,

d.  srodki pochodzace z ofiarnosci publicznej, ze sponsoringu,

e. dotacje, subwencje, odsetki z lokat,

f. dochody z dzialalnosci gospodarczej,

g. uzyskanych srodków pozabudzetowych z kraju i zagranicy,

h. swiadczen czlonków wspierajacych,

i. innych wplywów.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarke finansowa zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciazania majatku Stowarzyszenia podejmowane sa  zgodnie z  § 28.

4. Dochody z dzialalnosci gospodarczej Stowarzyszenia sluza wylacznie realizacji celów statutowych i nie moga byc przeznaczony do podzialu miedzy jego czlonków.

5.Stowarzyszenie nie moze:

a.   udzielac pozyczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem stowarzyszenia w stosunku do jej czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostaja w zwiazku malzenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b. przekazac majatku stowarzyszenia na rzecz jego czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, w szczególnosci jezeli przekazanie to nastepuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystac majatku stowarzyszenia na rzecz czlonków, czlonków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,

d. dokonywac zakupu na szczególnych zasadach towarów lub uslug od podmiotów, w których uczestnicza czlonkowie organizacji, czlonkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Dzialalnosc gospodarcza

§ 26

1. Stowarzyszenie moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza na ogólnych zasadach, okreslonych w odrebnych przepisach. Stowarzyszenie bedzie prowadzic dzialalnosc gospodarcza wylacznie w rozmiarach sluzacych realizacji celów statutowych i caly dochód przeznaczany bedzie  na dzialalnosc statutowa.

2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie dzialalnosci gospodarczej byla by to dzialalnosc w zakresie:

 1. Wydawanie ksiazek i periodyków oraz pozostala dzialalnosc wydawnicza, z wylaczeniem w zakresie oprogramowania – 58.1
 2. Dzialalnosc zwiazana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1
 3. Przetwarzanie danych, zarzadzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna dzialalnosc, dzialalnosc portali internetowych – 63.1
 4. Pozostala dzialalnosc uslugowa w zakresie informacji  - 63.9
 5. Doradztwo zwiazane z zarzadzaniem – 70.2
 6. Badania i analizy techniczne  - 71.2
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1
 8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk spolecznych i humanistycznych – 72.2
 9. Reklama – 73.1
 10. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.2
 11. Dzialalnosc zwiazana z wyszukiwaniem miejsc pracy  i pozyskiwaniem pracowników – 78.1
 12. Dzialalnosc organizatorów turystyki – 79.12
 13. Dzialalnosc  zwiazana z organizacja targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 14. Wychowanie przedszkolne – 85.1
 15. Pozaszkolne formy edukacji – 85.5
 16. Dzialalnosc wspomagajaca edukacje – 85.6
 17. Dzialalnosc twórcza zwiazana z kultura i rozrywka – 90.0
 18. Dzialalnosc zwiazana ze sportem – 93.1
 19. Dzialalnosc rozrywkowa i rekreacyjna – 93.2

 

Sposób reprezentacji

§ 28

1. Stowarzyszenie na zewnatrz reprezentuje Przewodniczacy lub inny czlonek Zarzadu posiadajacy w tym celu pelnomocnictwo Przewodniczacego.

2. Do skladania oswiadczen woli, zawierania umów, wydawania pelnomocnictw i innych czynnosci cywilno-prawnych z zakresu gospodarowania, równiez sprawami majatkowymi, a tym samym do zawierania i zbywania zobowiazan majatkowych, uprawniony jest jednoosobowo Przewodniczacy stowarzyszenia, lub inny czlonek Zarzadu posiadajacy w tym celu pelnomocnictwo Przewodniczacego, w przypadku gdy w/w czynnosci nie przekraczaja zakresu zwyklego zarzadu. Przez sprawy majatkowe z zakresu zwyklego zarzadu rozumie sie sprawy dotyczace zaciagania zobowiazan i zbywania praw do 10.000,00 zl.

3. Do czynnosci cywilno-prawnych, w tym do skladania oswiadczen woli, zawierania umów, wydawania pelnomocnictw i innych czynnosci cywilno-prawnych z zakresu gospodarowania, równiez sprawami majatkowymi, a tym samym do zawierania i zbywania zobowiazan majatkowych powyzej 10.000,00 zl, uprawnionych jest dwóch czlonków Zarzadu dzialajacych wspólnie w tym Przewodniczacy lub inny czlonek Zarzadu  posiadajacy w tym celu pelnomocnictwo Przewodniczacego.

4. Rozporzadzenie prawem lub zaciagniecie zobowiazania do swiadczenia o wartosci powyzej 50.000,00 zl wymaga uchwaly Walnego Zebrania.

 

Rozdzial VI. Postanowienia koncowe

§ 29

Uchwale w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czlonków bezwzgledna wiekszoscia glosów, w obecnosci przynajmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych czlonków.

§ 30

1. Uchwale o rozwiazaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czlonków kwalifikowana wiekszoscia 2/3 glosów przy obecnosci co najmniej polowy czlonków uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzgledu na liczbe obecnych czlonków.

2. Podejmujac uchwale o rozwiazaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Czlonków okresla sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majatku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjeto uchwala w dniu 7 stycznia 2011r.

Podpisano:

………………..…….……                 …………………..…………

Przewodniczaca/-y  zebrania                       Protokolant/-ka zebrania

(podpis)                                          (podpis)