Stowarzyszenie Czarna Struga

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Witaj na stronie startowej

Zebranie zarządu, 30 grudnia 2014 roku.

Na podstawie § 21 pkt. 3 zwołuję na dzień 30 grudnia 2014 roku zebranie zarządu Stowarzyszenia Czarna Struga w Książu Śląskim, proponowany porządek:

 1. Podsumowanie roku 2014.
 2. Przyjęcie projektów uchwał ws. składek specjalnych dotyczących Marcina Jelinek i Tadeusza Tarbaj.
 3. Przyjęcie uchwały ws. składek członkowskich na rok 2015.
 4. Sprawy różne.

Ze względu na czas zwołania zebrania, proponuję przyjmowanie uchwał w formie obiegowej, zobowiązuję się do osobistego stawiennictwa u każdego z członków zarządu ws. podjęcia ww. projektów uchwał.

Poprawiony: poniedziałek, 12 stycznia 2015 15:27

Życzenia Świąteczne

 

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/wesolychswiat2.jpg

Statut

Drukuj PDF

Załącznik nr 4

Statut Stowarzyszenia Czarna Struga

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenia Czarna Struga, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SCS, własnych symboli i oznaczeń  oraz  może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 2

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Książ Śląski.

 

§ 3

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kożuchów i województwa lubuskiego.

 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i  powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 1. prowadzenie działalności charytatywnej,
 2. wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 3. prowadzenie działań pomocy dla osób ubogich, niewydolnych finansowo i w trudnej sytuacji życiowej,
 4. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz organizowanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz środowiskowych dla świadczenie różnego rodzaju pomocy dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 5. propagowanie idei wolontariatu,
 6. prowadzanie instytucji pomocy społecznej,
 7. działalność edukacyjna i kulturalna,
 8. aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży i organizacja wypoczynku aktywnego,
 9. aktywne włączanie w inicjatywy społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 11. ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia,
 12. pomoc socjalna,
 13. inspirowanie, pobudzanie, wdrażanie i wspomaganie inicjatyw społecznych,
 14. aktywizacja społeczna i zawodowa,
 15. integrowanie środowiska lokalnego i działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
 16. reprezentowanie interesów społecznych grup mieszkańców w stosunku do administracji samorządowej i rządowej oraz wobec innych instytucji,
 17. propagowanie sportu masowego i kultury fizycznej,
 18. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 19. podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz światowej,
 20. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 21. działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 22. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 23. działania na rzecz kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony,
 24. wzmacnianie więzi miejscowej ludności, pielęgnowanie  jej tradycji,
 25. działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 26. działania na rzecz propagowania dostępu do sieci internet.

 

2. Stowarzyszenie  nie działa w celu osiągnięcia zysku.

3. Stowarzyszenie przeznacza dochód w całości na działalność statutową.

 

§ 8

 

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. działalność charytatywną,
 2. organizowanie akcji wspierających  najuboższych mieszkańców,
 3. organizacja zbiórek charytatywnych, akcji pomocowych,
 4. pomoc materialną i doradczą,
 5. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 6. tworzenie centrów integracji społecznej,
 7. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,
 8. organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 9. rzecznictwo interesów społecznych  za pośrednictwem władz stowarzyszenia oraz swoich członków w organach przedstawicielskich, samorządowych a także innych organizacjach społecznych i partiach politycznych,
 10. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, ekologicznych oraz  w zakresie organizacji czasu wolnego - wypoczynku, kultury fizycznej i turystyki, szczególnie dla młodzieży niepełnosprawnej i potrzebującej pomocy,
 11. organizowanie festynów, zabaw integracyjnych, zabaw okolicznościowych i wszelakich inny form organizacji alternatywnych zgromadzeń mieszkańców danej społeczności,
 12. podejmowanie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania bezrobociu, pośrednictwa pracy, zatrudniania i przekwalifikowania zawodowego,
 13. prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej - organizowanie olimpiad, konkursów, seminariów, kursów, obozów wypoczynkowych i szkoleniowych,
 14. prowadzenie przedszkoli i żłobków,
 15. wykonywanie zadań zleconych przez organy państwowe oraz samorządy terytorialne,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej,
 17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i wypoczynkowej,
 18. tworzenie ogólnodostępnych sieci internetowych,
 19. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 20. fundowanie stypendiów,
 21. organizowanie różnych form wypoczynku  dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku w okresie wakacyjnym i ferii zimowych,
 22. propagowanie turystycznych walorów regionu poprzez tworzenie ścieżek edukacyjnych, szlaków krajoznawczych i informacji turystycznej,
 23. działalność profilaktyczna związana z patologiami społecznymi, w tym prowadzenie świetlic integracyjnych, specjalistycznych i  klubów środowiskowych
 24. realizacji inwestycji w infrastrukturę społeczną i techniczną o użytku ogólnospołecznym..

 

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną  i działalność nieodpłatną.
 2. Do zakresu działalności prowadzonej przez stowarzyszenie odpłatnie zalicza się działalność wymienioną w  § 8 pkt. 1 .
 3. Do zakresu działalności prowadzonej przez stowarzyszenie nieodpłatnie zalicza się działalność wymienioną w   § 8 pkt. 1 .

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§ 10

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

1. Członkowie mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Członkowie zwyczajni maja obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. regularnego opłacania składek.

 

§ 13

 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 14

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

- działania na szkodę stowarzyszenia,

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 15

 

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 18

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 21

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i  reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, wybieranych spośród członków stowarzyszenia, w tym  przewodniczącego, sekretarza i skarbnika .

3. Zarząd wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym lub w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej jednego członka.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.

§ 22

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia (rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 50.000,00zł. wymaga uchwały Walnego Zebrania),

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

2. Pracami zarządu kieruje Przewodniczący.

3. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Pracy Zarządu, który określa kompetencje, charakter i zakres prac poszczególnych członków zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym  przewodniczącego. Komisję Rewizyjna wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym  lub w głosowaniu tajnym, na wniosek co najmniej jednego członka.

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca  członkiem  organu zarządzającego stowarzyszenia  ani pozostawać z osobami będącymi członkami organu zarządzającego stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.

 

§ 24

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 25

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy,

c. spadki,

d.  środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,

e. dotacje, subwencje, odsetki z lokat,

f. dochody z działalności gospodarczej,

g. uzyskanych środków pozabudżetowych z kraju i zagranicy,

h. świadczeń członków wspierających,

i. innych wpływów.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmowane są  zgodnie z  § 28.

4. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

5.Stowarzyszenie nie może:

a.   udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b. przekazać majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c. wykorzystać majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji,

d. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Działalność gospodarcza

§ 26

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych i cały dochód przeznaczany będzie  na działalność statutową.

2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej była by to działalność w zakresie:

 1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1
 2. Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – 59.1
 3. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych – 63.1
 4. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji  - 63.9
 5. Doradztwo związane z zarządzaniem – 70.2
 6. Badania i analizy techniczne  - 71.2
 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – 72.1
 8. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.2
 9. Reklama – 73.1
 10. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.2
 11. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy  i pozyskiwaniem pracowników – 78.1
 12. Działalność organizatorów turystyki – 79.12
 13. Działalność  związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
 14. Wychowanie przedszkolne – 85.1
 15. Pozaszkolne formy edukacji – 85.5
 16. Działalność wspomagająca edukację – 85.6
 17. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90.0
 18. Działalność związana ze sportem – 93.1
 19. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna – 93.2

 

Sposób reprezentacji

§ 28

1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Przewodniczący lub inny członek Zarządu posiadający w tym celu pełnomocnictwo Przewodniczącego.

2. Do składania oświadczeń woli, zawierania umów, wydawania pełnomocnictw i innych czynności cywilno-prawnych z zakresu gospodarowania, również sprawami majątkowymi, a tym samym do zawierania i zbywania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Przewodniczący stowarzyszenia, lub inny członek Zarządu posiadający w tym celu pełnomocnictwo Przewodniczącego, w przypadku gdy w/w czynności nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu. Przez sprawy majątkowe z zakresu zwykłego zarządu rozumie się sprawy dotyczące zaciągania zobowiązań i zbywania praw do 10.000,00 zł.

3. Do czynności cywilno-prawnych, w tym do składania oświadczeń woli, zawierania umów, wydawania pełnomocnictw i innych czynności cywilno-prawnych z zakresu gospodarowania, również sprawami majątkowymi, a tym samym do zawierania i zbywania zobowiązań majątkowych powyżej 10.000,00 zł, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie w tym Przewodniczący lub inny członek Zarządu  posiadający w tym celu pełnomocnictwo Przewodniczącego.

4. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej 50.000,00 zł wymaga uchwały Walnego Zebrania.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 7 stycznia 2011r.

Podpisano:

………………..…….……                 …………………..…………

Przewodnicząca/-y  zebrania                       Protokolant/-ka zebrania

(podpis)                                          (podpis)

Zebranie zaprzyjaznionego stowarzyszenia ... zapraszamy

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/zebranie_studzieniec_400.jpg

Zebranie zaprzyjaznionego stowarzyszenia ... zapraszamy

http://www.scs.jelinek.org.pl/images/zebranie_studzieniec_400.jpg

Strona 1 z 36